Εγγραφές νέων μελών- Συνδρομές 2014


Ποιός μπορεί να γίνει μέλος της Ε.Μ.Ε.

Αν έχετε πτυχίο Μαθηματικών Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ και διδάσκετε ή χρησιμοποιείτε τα

Μαθηματικά στη δουλειά σας μπορείτε να γίνετε μέλος της Ε.Μ.Ε.. Σε κάθε επιστημονικό και

επαγγελματικό σωματείο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες μελών. Η βασική κατηγορία για τους

πτυχιούχους είναι η κατηγορία των τακτικών μελών. Υπάρχει επίσης η κατηγορία των παρέδρων και

των αντεπιστελλόντων μελών.


Τι κερδίζει το μέλος της Ε.Μ.Ε.

Ένα μέλος μιας ενεργούς επιστημονικής Εταιρείας αναλαμβάνει δύο διακεκριμένες υποχρεώσεις, τη

συνδρομή και τη συμμετοχή. Το τι κερδίζει ένα μέλος της Εταιρείας εξαρτάται κύρια από το ανάλογο

 μέγεθος συνεισφοράς του στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Για τη βασική συνδρομή κάθε μέλος

 παίρνει δωρεάν τις εκδόσεις Ευκλείδη Α, Ευκλείδη Β και την Ενημέρωση της Ε.Μ.Ε.. Οι συγγραφείς

 άρθρων που δημοσιεύονται στις εκδόσεις της Εταιρείας συχνά παίρνουν αρκετά γράμματα, πράγμα

που φανερώνει το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

Τα μέλη της Ε.Μ.Ε. μπορούν να παρακολουθήσουν συνέδρια της Εταιρείας με  μειωμένες τιμές σε

σύγκριση με εκείνες που ισχύουν για τα μη-μέλη και μπορούν να αγοράσουν ερευνητικά περιοδικά

 και επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με ειδικές

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας με συναδέλφους μαθηματικούς,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα

και μπορούν, μετά από σχετική πρόσκληση, να έχουν ενεργό συμμετοχή σε τακτικές και

έκτακτες επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας. Παρέχονται επίσης επιστημονικές και

επαγγελματικές πληροφορίες στα μέλη που επικοινωνούν με την Εταιρεία για διάφορα προβλήματα,

ερωτήματα και ανάγκες.

Στα μέλη της Ε.Μ.Ε. προσφέρονται υπηρεσίες που συντελούν στην προσωπική και επαγγελματική

τους πρόοδο (π.χ. πληροφορίες για επαγγελματική αποκατάσταση, διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων

κ.α.) 


Συνδρομή 

Όπως γνωρίζετε η Ε.Μ.Ε. χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της μέσω οικονομικών πόρων, που

προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές των Μελών της. Η ετήσια συνδρομή, που ανέρχεται για το

 2014 στα 20 Ευρώ, καλύπτει την αποστολή του Ευκλείδη Α και Β δηλαδή τέσσερις αποστολές το

χρόνο από 2 περιοδικά κάθε φορά. Η τακτοποίηση των συνδρομών μπορεί να γίνει:


1. Στα γραφεία της Ε.Μ.Ε.

2. Στα γραφεία των παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε.

3. Με ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 54, Τ.Θ. 30044

4. Με κατάθεση του αντιτίμου της συνδρομής στους παρακάτω λογαριασμούς:


  • Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ, λογαριασμός όψεως 080/48002300 


          ΙΒΑΝ GR87 0110 0800 0000 0804 8002 300


  • Τράπεζα ALPHA, λογαριαμός όψεως 10 100 200 20 19 988 


          ΙΒΑΝ GR86 0140 1010 1010 0200 2019 988


  • Τράπεζα EUROBANK, λογαριασμός όψεως 0026.0201.94.0201575138


          IBAN GR9002602010000940201575138


Στην περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει σε τράπεζα πρέπει να αποστείλετε στο Fax της

ΕΜΕ (210-3641025) την απόδειξη κατάθεσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία του

καταθέτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, περιοδικό για το οποίο ενδιαφέρεστε)

ώστε να είναι εφικτή η ορθή αποστολή των περιοδικών. Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να καλέσετε στα γραφεία της ΕΜΕ 210-3616532 και 210-3617784.


Εγγραφή νέων μελών

Τα μέλη της Ε.Μ.Ε. κατηγοριοποιούνται σε τακτικά, έκτακτα και

πάρεδρα ως ακολούθως :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ---> ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ---> ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ---> ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Ε.Μ.Ε. είναι :

Αίτηση εγγραφής

• Φωτοτυπία απλή πτυχίου ή αντίγραφο κατάθεσης δικαιολογητικών για επετηρίδα ή

ταυτότητα τεχνικού επιμελητηρίου για μηχανικούς ή φωτοτυπία

φοιτητικής ταυτότητας για τους φοιτητές και για τα ξένα πανεπιστήμια

αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

• 21,00 Ευρώ